Докторантура:

До докторантури приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Підготовка в докторантурі університету здійснюється за рахунок:
 • коштів Державного бюджету України (за державним замовленням);
 • коштів юридичних та фізичних осіб (на умовах контракту) – понад державне замовлення.
Підготовка іноземних громадян та осіб без громадянства здійснюється на підставі:
 • міжнародних договорів України;
 • загальнодержавних програм;
 • договорів, укладених університетом з юридичними та фізичними особами.
Докторанти університету:
 • отримують державну стипендію у разі зарахування за державним замовленням у відповідності з чинним законодавством України;
 • іногородні докторанти на підставі довідки з постійного місця проживання забезпечуються гуртожитком для несімейних;
 • користуються щорічно канікулами тривалістю до двох календарних місяців, які включаються до загального терміну перебування в докторантурі.

Документи для вступу:

 • Заява (зразок)
 • Особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник до докторантури працює
 • Список опублікованих наукових праць і винаходів (за встановленим зразком, з визначенням фахових видань за науковою спеціальністю передбачуваної дисертації) (зразок).
 • Медична довідка про стан здоров'я за формою № 086/о
 • Копія диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (для особ, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копія нострифікованого диплома)
 • Копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном – копія нострифікованого диплома)
 • Копія атестата про присвоєння вченого звання доцента (професора, старшого наукового співробітника) (за наявності)
 • Розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук
 • Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
 • Дві фотокартки (3х4)

Освітні програми:


Галузь знаньСпеціальність
11 Математика та статистика113 Прикладна математика
12 Інформаційні технології121 Інженерія програмного забезпечення
122 Комп'ютерні науки
124 Системний аналіз
05 Соціальні та поведінкові науки051 Економіка