Петрович Валентина Миколаївна
науковий співробітник

Інформація

Посада: науковий співробітник
Науковий ступінь: кандидат технічних наук
Звання:
Аудиторія: 411
Телефон: 259-02-37
E-mail: filon_val@ukr.net
Наукові інтереси: розробка та програмна реалізація алгоритмів лінійної і нелінійної ідентифікації динамічних систем, створення та програмна реалізація чисельно-аналітичних алгоритмів розв'язування задач Коші для систем диференціальних рівнянь спеціального вигляду, розробка підсистем моделювання руху літальних апаратів і технологічних процесів, застосування операцій псевдообернення матриць до задач лінійної ідентифікації, ідентифікація параметрів структурованих моделей динаміки

Публікації:

 1. Лепеха М.П., Петрович В.М. System for Identification of Movement Parameters of Aircrafts // First Ukrainian-German Workshop "Information Technology, Simulation and Applied Mathematics" Kiev, 1994.
 2. Лешко І.М., Петрович В.М., Червак Ю.Ю. Деякі способи побудови і підсилення відтинань в цілочисельному лінійному програмуванні // Вісник Київського університету, 1996, вып. 1.
 3. Гаращенко Ф.Г., Петрович В.М. Численно-аналитический алгоритм определения траекторий космических аппаратов и его использование в задачах оптимизации // Кибернетика и вычислительная техника, Киев, 1997, вып. 109.
 4. Петрович В.М. Моделирование пространственного движения КА // Труды VI Крымской международной математической школы "Метод функций Ляпунова и его приложения", 2002.
 5. Петрович В.М. Особливості побудови математичних моделей просторового руху КА // International Conference “Dynamical Systems Modeling and Stability investigation”, Kyiv, May 27-30, 2003. -рр.229.
 6. Петрович В.М., Требіна Н.М. Моделювання акустичного сигналу максимально подібного до мовних звуків // Міжнародна математична школа «МФЛ-2004».Тез.доп. Сімферополь, 11-18 вересня, 2004. -с.126.
 7. Петрович В.М., Стадник О.І. Обробка інформації за допомогою MS EXCEL (спеціальність "Економіка та фінансове забезпечення військ") // Навчальний посібник, Київ, ВПЦ "Київський університет", 2005, 130 с.
 8. Гаращенко Ф.Г., Кириченко М.Ф., Крак Ю.В., Петрович В.М. та інші. Сучасні методи та інформаційні технології математичного моделювання, аналізу і оптимізації складних систем: Монографія. // ВПЦ "Київський університет", 2006, 200 с.
 9. Гаращенко Ф.Г., Кириченко М.Ф., Крак Ю.В., Петрович В.М. та інші. Розвиток методів і технологій моделювання та оптимізації складних систем: Монографія. // Видавництво "Сталь", 2009, 668с.
 10. Петрович В.М. Разработка программного комплекса для оптимизации систем // Ж.: Искусственный интеллект. -2010.-№ 1. - С. 72-80.
 11. Петрович В.М. Ідентифікація параметрів математичних моделей динамічних систем керування // Ж.: Штучний інтелект. - 2011. - № 4. - С.343 -349.
 12. Петрович В.М., Требіна О.С. Задача про моделювання та аналіз динаміки формування ринкової вартості акції // Thesis of ХVI International Conference "Dynamical Systems Modeling and Stability Investigation", Abstracts, May 29 - 31, 2013, Kyiv. - P. 215.
 13. Петрович В.М., Требіна Н.М. Задача про моделювання та аналіз динаміки технологічного процесу виділення цукрози з розчину // Thesis of International XVII Conference «Dynamical systems modeling and investigation. Modeling and stability» May 27-29, Kyiv. 2015. – С. 80.
 14. Требіна Н.М., Петрович В.М., Двірничук К.В. Про один підхід до розв’язання задачі математичного моделювання одновимірної динамічної системи з неповно визначеним крайовим станом // Вісник КУ "Моделирование и оптимизация сложных систем". Серія: Кібернетика. - Вип.1, 2015. С. 38 - 41. (ISSN 1728-3817)
 15. Гаращенко Ф.Г., Кулян В.Р., Петрович В.Н., Юнькова Е.А. Моделирование динамики и диверсификация портфеля акций // Проблемы управления и информатики. – 2016. – № 4. – С. 124 - 135. (ISSN 0572-2691)