ОКР "Бакалавр":

Відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.
Відповідно до рішення вченої ради факультету комп'ютерних наук та кібернетики (протокол №4 від "30" жовтня 2023 року): максимальна чисельність студентів для вибору вибіркових блоків за освітніми програмами першого та другого рівнів вищої освіти, що реалізуються факультетом комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2024-2025 навчальний рік не може перевищувати 2 (дві)  академічні групи.

Дисципліни вибору 2023-2024 н.р.

З робочими програмами дисциплін, рекомендованих навчальними планами освітніх програм можна ознайомитися за посиланням.

ОНР "Доктор Філософії":

Перелік №1:
Серед дисциплін вільного вибору аспірантів (Перелік №1), які пропонуються для аспірантів Університету, на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики здійснюється викладання дисципліни "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ".
Робочі навчальні програми з цієї дисципліни для кожної спеціальності: 

Перелік №2 на 2 рік навчання 

  • ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

Навчальні матеріали стають доступними при натисканні на назву відповідного курсу.  • КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
  • СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗ

ОКР "Магістр":

Відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.


Відповідно до рішення вченої ради факультету комп'ютерних наук та кібернетики (протокол №4 від "30" жовтня 2023 року): максимальна чисельність студентів для вибору вибіркових блоків за освітніми програмами першого та другого рівнів вищої освіти, що реалізуються факультетом комп’ютерних наук та кібернетики Київського національного університету імені Тараса Шевченка на 2024-2025 навчальний рік не може перевищувати 2 (дві)  академічні групи.

Дисципліни вибору 2023-2024 н.р.

З робочими програмами дисциплін, рекомендованих навчальними планами освітніх програм можна ознайомитися за посиланням.