ОКР "Бакалавр":

Відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

Викладання вибіркових дисциплін забезпечується в межах освітніх програм, назви яких зазначено у переліку вибіркових дисциплін

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.

З робочими програмами дисциплін, рекомендованих навчальними планами освітніх програм можна ознайомитися за посиланням.

ОНР "Доктор Філософії":

Перелік №1:
Серед дисциплін вільного вибору аспірантів (Перелік №1), які пропонуються для аспірантів Університету, на факультеті комп'ютерних наук та кібернетики здійснюється викладання дисципліни "СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ І ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ".
Робочі навчальні програми з цієї дисципліни для кожної спеціальності: 

Перелік №2 на 2 рік навчання 

  • ПРИКЛАДНА МАТЕМАТИКА 

Навчальні матеріали стають доступними при натисканні на назву відповідного курсу.  • КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
  • СИСТЕМНИЙ АНАЛІЗОКР "Магістр":

Відповідно до статті 62, пункт 15 Закону України «Про вищу освіту» здобувачі вищої освіти мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених відповідною освітньою програмою та навчальним планом, в обсязі, що становить не менше як 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, передбачених для даного рівня вищої освіти.

Здобувачі освіти мають безумовне право обрати навчальні дисципліни з обов’язкових та вибіркових частин навчальних планів інших спеціальностей того самого рівня, а за умови погодження із деканом факультету / директором інституту - з програм іншого рівня.

Викладання вибіркових дисциплін забезпечується в межах освітніх програм, назви яких зазначено у переліку вибіркових дисциплін

Здобувачі вищої освіти мають самостійно вибрати будь-які дисципліни із наведеного Переліку вибіркових дисциплін.

З робочими програмами дисциплін, рекомендованих навчальними планами освітніх програм можна ознайомитися за посиланням.